Pojištění účastníků DATART Valachy tour

Všichni účastníci DATART VALACHY TOUR jsou automaticky pojištěni

Na naše závody jsme pro vás připravili skvělou novinu ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa. V rámci přihlášení a následné úhrady startovného na hlavní závod od nás automaticky získáváte pojištění STORNA od Kooperativa pojišťovny, a.s. (netýká se dětských závodů, kde je stále zachována velmi nízká cena). Pro každého z vás jsme zajistili nejen úrazové pojištění v den závodu, pojištění zavazadel a odpovědnosti, ale také pojištění celého startovného tzv. pojištění STORNA.

Storno pojištění platí například při nečekané nemoci, úrazu, či jiných nenadálých nepříjemných životních událostech (viz pojistné podmínky). Proto si letos můžete bez obav zakoupit kompletní balíček startovného na celý seriál závodů již nyní a svou platbu budete mít pojištěnou automaticky.

Pojištění budou také všichni závodníci na trati po celou dobu závodu. Připravili jsme pro vás pojištění trvalých následků, smrti, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu. V případě pojistné události pouze vyplníte příslušný formulář a my vám jej potvrdíme a odevzdáme na pojišťovně.

Veškerou komunikaci a dotazy ohledně pojištění směřujte na mail petra.vragova@kooperativa.cz.  

Zakoupením startovného do jakéhokoliv hlavního závodu DATART Valachy tour jste získali pojištění od Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v tomto rozsahu:

1. pojištění zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění odpovědnosti a pojištění STORNO na území České republiky.

2. Pojištění se vztahuje na následující skutečnosti a události:

a) akutního onemocnění nebo úrazu, které utrpěl pojištěný, osoba jemu blízká nebo spolucestující a které podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžadují hospitalizaci nebo upoutání na lůžko,

b) zdravotních komplikací vyžadujících hospitalizaci v důsledku těhotenství do 10 týdnů před očekávaným porodem, které nastaly pojištěnému, osobě jemu blízké nebo spolucestujícímu,

c) úmrtí pojištěného nebo spolucestujícího,

d) úmrtí osoby blízké pojištěnému, která se neměla účastnit téže cesty, jestliže k tomuto úmrtí došlo méně než 30 dnů před odjezdem,

e) znásilnění pojištěného, osoby jemu blízké nebo spolucestujícího oznámené orgánu činnému v trestním řízení,

f) rozsáhlé škody na majetku pojištěného, k nimž došlo méně než 30 dní před odjezdem na zahraniční cestu, následkem živelní události (např. požáru, výbuchu, povodně) či trestného činu třetí osoby, pokud lze doložit, že přítomnost pojištěného je nezbytná ke stanovení výše škody nebo ke snížení rozsahu škody,

g) živelní pohromy nastalé v cílové oblasti zahraniční cesty až po sjednání pojištění, jejichž vznik je potvrzen místními nebo mezinárodními orgány či úřady,

h) předvolání pojištěného k soudu, prokáže-li pojištěný, že předvolání obdržel až po sjednání pojištění,

i) nezaviněnou ztrátu zaměstnání v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, k níž dojde po zakoupení zájezdu, jež nastala pojištěnému, spolucestujícímu,

j) rozvodové řízení, které bylo zahájeno po uzavření pojistné smlouvy a jehož účastníky jsou osoby, které se měly účastnit téže cesty.

k) konání opravné zkoušky, pokud k neúspěšnému vykonání zkoušky došlo po uzavření pojistné smlouvy a pokud termín opravné zkoušky je pevně stanoven.

l) preventivní karanténa nařízená osobně pojištěnému nebo spolucestujícímu rozhodnutím příslušného správního orgánu ČR či lékařem v ČR, která končí nejdříve v den plánovaného odjezdu

z ČR; pojištění se nevztahuje na případy plošně nařízené karantény (tj. např. v celém státě, kraji, okresu či obci).

3. Limity pojistného plnění z jedné pojistné události jsou stanoveny pro každého pojištěného:

Rozsah pojištění limity plnění v Kč Úrazové pojištění

- smrt následkem úrazu

100 000

- trvalé následky úrazu

200 000

Pojištění zavazadel

30 000

Pojištění zpoždění zavazadel

1 000 Kč/hod, max. 8 000 Kč

Pojištění odpovědnosti

4 000 000

Pojištění STORNO

Do výše startovného

4. Pojištění se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, které jste si vzali na cestu nebo jste si je prokazatelně pořídili během cesty, a které jsou ve Vašem vlastnictví nebo spoluvlastnictví nebo se jedná o cizí věci, které oprávněně užíváte, s výjimkou věcí, které jste si pronajali či vypůjčili na cestě, (dále jen „pojištěné věci“).

5. Na pojištěné věci uložené v motorovém vozidle se pojištění pro případ krádeže, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, vztahuje pouze za podmínky, že byly uloženy v uzamčeném zavazadlovém prostoru a nebyly zvnějšku viditelné.

6. Pojištění se rovněž vztahuje na pojištěné věci umístěné ve stanu, v přívěsu, či v nosiči vozidla, kromě elektronických a optických přístrojů (včetně jejich příslušenství). V případě jejich krádeže, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, však poskytneme pojistné plnění pouze do výše sublimitu stanoveného v rámci limitu pojistného plnění pro pojištění zavazadel.

Výluky jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Dále pak je pojištěno pojištění odpovědnosti viz pojistné podmínky str. 15

Co dělat, když se něco stane:

1. Vznik pojistné události je povinen pojištěný nebo oprávněná osoba písemně oznámit bez zbytečného odkladu. K oznámení pojistné události vyplní pojištěný, popř. oprávněná osoba, příslušný tiskopis pro konkrétní pojistnou událost a zašle jej podepsaný a vyplněný na adresu petra.vragova@kooperativa.cz . Tento tiskopis následně organizátor DATART Valachy tour potvrdí, a doplní a vyplněný tiskopis s přílohami předává na bez zbytečného odkladu pojišťovně Kooperativa na centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice.

2. Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost údajů v hlášení pojistné události a vyžádat si další doklady nezbytné k jejímu vyřízení.

Co dělat, když se nemůžeš závodu účastnit:

1. K písemnému oznámení vzniku pojistné události z pojištění STORNO (na přísl. tiskopise) je pojištěný povinen předložit na mail petra.vragova@kooperativa.cz , také kopii přihlášky na závod, doklad o zaplacené částce pořadateli zájezdu, doklad o částce vrácené pojištěnému pořadatelem závodu, stornovací podmínky pořadatele závodu, kopii potvrzení pracovní neschopnosti v případě jejího vystavení nebo propouštěcí zprávy z nemocnice, jiné potvrzení dle důvodů storna (doklad o rodinné příslušnosti, úmrtní list, policejní zprávu apod.), potvrzení pořadatele závodu zajišťuje organizátor DATART Valachy tour prostřednictvím zaslání všech náležitostí a příloh na mail: petra.vragova@kooperativa.cz, tato nechá potvrdit a vyplněný tiskopis předává na bez zbytečného odkladu pojišťovně Kooperativa na centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice), že v uvedeném případě již nebylo možné zajistit náhradníka, případně jiné doklady, které si pojistitel vyžádá.

2. Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost údajů v hlášení pojistné události a vyžádat si další doklady nezbytné k jejímu vyřízení.

Základní informace o pojištění 

Kompletní pojistné podmínky 

Oceňovací tabulky pojistného plnění 

Hlášení pojistné události - STORNO 

Hlášení pojistné události - zavazadlo, odpovědnost 

Hlášení pojistné události - trvalé následky 

Hlášení pojistné události - umrtí 

Veškerou komunikaci a dotazy ohledně pojištění směřujte na mail petra.vragova@kooperativa.cz.

Podmínky jsou platné od 1.1.2023