Všeobecné obchodní podmínky

Článek I. - Úvodní ustanovení

1. Spočnost VALACHY TOUR EVENTS s.r.o. se sídlem Vylanta 235, Fryšták 763 16, IČ: 19271859, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 133796 (dále též jako „Pořadatel“) je pořadatelem seriálu sportovních závodů DATART Valachy tour (dále jen „závod“), přednášek, sportovních a volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé.

2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi Pořadatelem závodu v souvislosti nebo na základě registrace účastníka na závod nebo na závod pořádané Pořadatelem prostřednictvím internetové stránky Pořadatele, která je provozována na internetové adrese www.valachytour.cz (dále jen „webové rozhraní“), mezi Pořadatelem a účastníkem-fyzickou osobou (dále jen „účastník“).

3. Závodu se mohou účastnit pouze řádně registrovaní účastníci. Pořadatel na základě registrace umožňuje účast na závodě, případně poskytuje další objednané věcně související plnění. Registrací na závod na webovém rozhraní účastník potvrzuje, že se před uzavřením seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

4. Pořadatel umožňuje registraci na závody, případně další věcně související plnění zajišťované například prostřednictvím smluvních prodejců.

Článek II. - Uzavření smlouvy

1. Účastník objednává plnění Pořadatele vyplněním a odesláním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní.

2. K registraci na závod prostřednictvím webového rozhraní je možné využít jednorázové přihlášení, nebo uživatelský účet účastníka založený na webovém rozhraní.

3. Při registraci na webovém rozhraní je účastník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v rámci registračního formuláře je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

4. Registrační formulář obsahuje zejména následující náležitosti:

a. jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresu a státní příslušnost účastníka,
b. volbu způsobu úhrady

5. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace registračního formuláře Pořadatelem, která je účastníkovi zaslána elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka, a zaplacením ceny v souladu s čl. III těchto Podmínek.

6. Objednávka dalších věcně souvisejících plnění (například tričko, kšiltovka, sportovní balíček atd.) musí být součástí registračního formuláře.

Článek III. – Cena, platební podmínky, přeregistrace

1. Cenu plnění Pořadatele tvoří cena účasti na závodu (dále jen „startovné“) a cena objednaných věcně souvisejících plnění (například tričko, kšiltovka, sportovní balíček atd.).

2. Storno podmínky:
Zaplacené startovné se nevrací.V případě zrušení závodu z důvodů vyšší moci startovné převedeme na jiný závod seriálu DATART VALACHY TOUR.
Každé startovné je pojištěno u Kooperativa pojišťovny
, která vrací startovné v případě nemoci - podrobnosti ZDE
Při odhlášení ze závodu do 90 dnů od startu, vracíme 70% startovného.
Při odhlášení ze závodu do 30 dnů od startu, vracíme 30% startovného. Poté startovné nevracíme.

3. Přeregistrace:
Stratovné je možné převést na jiného závodníka do 7 dnů od startu. Žádost napište mailem na valachytour@valachy.cz. Žádost musí být odeslána z emailové adresy účastníka, která se shoduje s adresou uvedenou při registraci do závodu. V žádosti o přeregistraci je nutné uvést kontaktní údaje na nově registrovaného účastníka – jméno, datum narození, email. Nový účastník se přes webové rozhraní přihlásí do stejného závodu. Pořadatel následně zajistí přes webové rozhraní převod startovného na nového účastníka. Pošlete jméno a mail nového závodníka, který už musí být na závod přihlášen. Za převod účtujeme administrativní poplatek 100 korun.
Startovné je možné převést na jiného závodníka i v den závodu za administrativní poplatek 200 korun.

4. Cena plnění Pořadatele může být účastníkem zaplacena jedním z následujících způsobů:

a. platba kartou prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány (tzv. kartou online);
b. platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;
c. platba v hotovosti v místě konání akce.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.


Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platební brána ComGate

Platební brána ComGate

Platební brána ComGate

Platební brána ComGatePlatba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Platební brána ComGate

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267


5. Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaká konkrétní plnění a čas registrace jde. Účastník respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní.

6. V případě platby bankovním převodem je účastník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby do 5ti kalendářních dnů od přihlášení do závodu.

7. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem a platby kartou prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány je závazek účastníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pořadatele.

8. V případě platby v hotovosti v místě závodu je závazek účastníka uhradit cenu splněn okamžikem zaplacení částky v hotovosti.

9. Pořadatel informuje účastníka o uhrazení ceny posláním zprávy elektronické komunikace na elektronickou adresu uvedenou registrátorem v registračním formuláři.

10. Cena je konečná, nevratná a nelze ji převést na jiný závod.

11. Slevy neuplatněné v registračním formuláři nelze nárokovat zpětně.

12. V případě, že cena nebude zaplacena do 5ti kalendářních dnů od akceptace registračního formuláře Pořadatelem, bude registrace účastníka automaticky zrušena a veškeré související objednávky pozbydou účinnosti.

13. Cena za registraci k závodu akceptovanou Pořadatelem méně jak 12 dní před závodem musí být zaplacena nejpozději 5 dnů před závodem.

14. Cena plnění Pořadatele, tj. cena účasti na závodu (dále jen „startovné“) a cena věcně souvisejících plnění je nevratná.

Článek IV. - Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Na základě zaplacené registrace Pořadatel umožní účastníkovi účast na závodě předáním startovního čísla a měřícího čipu, které je účastník povinen si dle instrukcí Pořadatele vyzvednout. Případně poskytne účastníkovi další věcně související plnění.

2. Účastník nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celé ceny plnění Pořadatele a splněním dalších podmínek pro poskytnutí plnění stanovených Pořadatelem v propozicích závodu (pravidla účasti v závodě, vyzvedávání startovního čísla, umístění viditelně na oděvu podmiňuje účast v závodě atp.) uveřejněných na webovém rozhraní, se kterými se účastník před registrací seznámil, které bere na vědomí a je povinen je respektovat. V případě, že účastník nebude tyto propozice respektovat a dodržovat, není Pořadatel povinen umožnit účastníkovi účast na závodě a poskytnout věcně související plnění.

3. V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (např. extrémních klimatických podmínek, pandemie, nařízením mimořádných bezpečnostních opatření stanovených státními či bezpečnostními složkami) nemá účastník, s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady Pořadatele, právo na vrácení startovného. Při zrušení závodu z jiného důvodu lze žádat od data oznámení o zrušení závodu až do 14 dnů po původně plánovaném termínu závodu o vrácení peněz nebo o výměnu startovného za jiný závod, pokud kapacita vybraného závodu nebude již naplněna.

4. V případě přesunutí termínu závodu z důvodu vyšší moci, se startovné a všechny podmínky převádí na termín nového závodu. Pořadatel o tom informuje účastníka prostřednictvím webového rozhraní a prostředním emailové adresy uvedené při registraci do závodu.

5. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě.

6. Účastník má právo uplatnit práva z vad věcně souvisejícího plnění v souladu s ustanoveními § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato práva může účastník uplatnit u Pořadatele v sídle společnosti (Vylanta 235, Fryšták 763 16) po předchozí domluvě, případně písmeně na téže adrese, elektronicky na adrese valachytour@valachy.cz nebo telefonicky na telefonu +420 602 275 790.

Článek V. - Odstoupení od smlouvy

Účastník bere na vědomí, že od smlouvy, tj. právního vztahu vzniklého mezi účastníkem a Pořadatelem na základě registrace a zaplacení ceny v souladu s čl. III těchto podmínek, jakožto smlouvy o využití volného času, které Pořadatel poskytuje v určeném termínu, nelze dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit.

Článek VI. - Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů účastníka, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Na základě registrace k závodu budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) uvedených v registračním formuláři.

3. Na základě oprávněného zájmu bude Pořadatel zpracovávat následující osobní údaje účastníka: pohlaví, datum narození, atletický klub, národnost, přidělené startovní číslo.

4. Účastník bere na vědomí zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, tzn. pro účely organizace a realizace závodu, včetně evidence výsledků závodu a pro účely vedení uživatelského účtu na webovém rozhraní.

5. Účastník má právo odmítnout zasílání marketingových sdělení Pořadatele.

6. Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pořadatele o změně ve svých osobních údajích.

7. Zpracováním osobních údajů účastníka může Pořadatel pověřit ve stejném rozsahu a pro stejný účel třetí osobu jakožto zpracovatele na základě řádně sepsané zpracovatelské smlouvy.

8. Účastník odesláním vyplněné registrace vzal na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů Pořadatelem.

9. Každý účastník závodu dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu, tj. především pořízených před závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí a závodů pořádaných Pořadatelem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Pořadatele, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.

Článek VII. - Kontaktní místa

Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při registraci na závod a informace o závodech poskytuje Pořadatel po předchozí telefonické dohodě na adrese sídla Vylanta 235, Fryšták nebo na emailu valachytour@valachy.cz či telfonu +420 602 275 790.

Článek VIII. - Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které vzniknou v souvislosti nebo na základě registrace na závody pořádané Pořadatelem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

2. Každý účastník, má právo na mimosoudní řešení případných sporů, které v důsledku nebo v souvislosti s registrací na závod vzniknou. Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi účastníkem a Pořadatelem. Účastník je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro účastníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy účastník poprvé u Pořadatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

3. Znění těchto Podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti Pořadatele a účastníka vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.

Ve Fryštáku 1. 1. 2024
VALACHY TOUR EVENTS s.r.o.